Všeobecné obchodné podmienky

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Reklamačný poriadok

Reklamačný list

Slovník 
- základné pojmy o ochoreniach chrbtice pre laikov