Štúdio zdravia, s. r. o.
Cintorínska 20
99 35  Hrnčiarovce nad Parnou
IČO: 45341753
DIČ: 2022948884
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č.: 24900/T, oddiel: Sro

bankové spojenie:
Tatrabanka, a.s.
IBAN: SK60 1100 0000 0029 2883 0131
swift/BIC: TATRSKBX

Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK85 7500 0000 0040 2150 6578
swift/BIC: CEKOSKBX

Kontakty:
Telefón: +421 911 790 830
E-mail: info@studiozdravia.sk

Orgán výkonu dozoru:
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj 
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1 
Odbor výkonu dozoru    
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21
fax č. 033/321 25 23